Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων  Ψηφιακή αναβάθμιση με 90% voucher/Επιδότηση

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Σκοπός και αντικείμενο

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.
Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές,

μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Δικαιούχοι Προγράμματος

το πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
 3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Στην ενότητα 2.1 της Πρόσκλησης, παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα. 

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία):

Κατηγορία ΕΜΕ
1 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ
2 10 ΕΜΕ < μ ≤25 ΕΜΕ
3 25 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ
4 40 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ

Περίοδος Υποβολής

Κατηγορίας 1

 • Αιτήσεις  Χρηματοδότησης ειδικά για δυνητικούς δικαιούχους που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία, μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως  τη  Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022
 • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους της κατηγορίας ένα (1), μπορεί να γίνεται έως τη Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.
 • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022
 • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων ορίζεται η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.

Επικοινωνήστε μαζί μας ή πατήστε το παρακάτω κουμπί για περισσότερες πληροφορίες. Για οποιαδήποτε απορία θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε.

Τηλέφωνο 2105904753
Επικοινωνία
Για επιπλέον πληροφορίες ΕΔΩ

Όροι και προϋποθέσεις

Δικαιούχοι επιχειρήσεις

Δικαιούχος επιχείρηση για ενίσχυση από το πρόγραμμα θεωρείται επιχείρηση που ανήκει στους κλάδους αγρο-διατροφής, υγείας-φαρμάκων, τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, ενέργειας, περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, μεταφορών, υλικών-κατασκευών, τουρισμού, πολιτισμού, δημιουργικών βιομηχανιών, δραστηριότητας μεταποίησης Βλ. Παράρτημα ΙΙ Πρόσκλησης

Προϋποθέσεις συμμετοχής :

α)  Δραστηριοποίηση στην Ελληνική επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ

β) Η επιχείρηση να είναι ενεργή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα

γ) Η επιχείρηση να έχει ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 1/1/2022

δ) Η επιχείρηση να δραστηριοποιείται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.

Ως τέτοια νοείται για τους σκοπούς του προγράμματος κάθε οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην ελεύθερη αγορά, εκτός εκείνων που αποτυπώνονται ως μη επιλέξιμες προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis), καθώς επίσης σε περίπτωση που μία επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός ΚΑΔ, για την εκτίμηση της επιλεξιμότητας λαμβάνεται υπόψη ο ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας κατά την υποβολή της αίτησης.

ε) κατά την περίοδο 1/1/2021-31/12/2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας. Αναλόγως του ύψους των ΕΜΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι κατατάσσονται σε διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.2 της Προκήρυξης.

Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια για το Πρόγραμμα.

στ) Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία

ζ) Συνιστούν νομική οντότητα  (Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε ή Ετ.Ε, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμό) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία

η) Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση

θ) Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης

ι) Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει να μην υπερβαίνει  ως ενιαία επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 2 του Κανονισμού 1407/2013, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει τις 200.000€ ( ή 100.000€ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από το χρόνο του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

κ)  Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α137/13.9.2017)

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση/Επιδότηση
Τι ενισχύεται:

Η ονομαστική αξία των επιταγών (vouchers) προσδιορίζεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρηση ως το προσωπικό που απασχολεί σε Ενιάιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) και κυμαίνεται από 900€ έως 18.000€.

Το πρόγραμμα επιδοτεί μέσω των επιταγών την  προμήθεια ψηφιακών προϊόντων  και υπηρεσιών καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, επιδοτούμενη λύση αποτελεί η  κατάλληλη σύνθεση προϊόντων /υπηρεσιών:

α) ενός ή περισσοτέρων ψηφιακών προϊόντων /υπηρεσιών και ειδικότερα τυποποιημένων εμπορικών προϊόντων τα οποία κυκλοφορούν ήδη στην ελληνική ή/και διεθνή αγορά, διατίθενται προς πώληση (perpetual licensing) ή παρέχεται με τη μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας (as a service), καθώς και

β)συναφών με τα παραπάνω συμπληρωματικών υπηρεσιών, οι οποίες τιμολογούνται και εξοφλούνται συνολικά σε μία συναλλαγή και επιχορηγούνται μερικώς μέσω δημόσιας χρηματοδότησης (εξαργύρωση κουπονιού),

Η σύνθεση προϊόντων/υπηρεσιών στοχεύει:

 • στη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων,
 • στη συνεργασία, την παραγωγικότητα και την διευκόλυνση της απομακρυσμένης εργασίας,
 • στην ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου και
 • στην προαγωγή της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία απορία θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε.
ΔΩΡΕΑΝ  ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τηλέφωνο 210 5904753
Επικοινωνία
Published On: July 26th, 2022 / Categories: Digital Marketing, ΕΣΠΑ /